КАПС - Ловеч

Проекти

Проекти

„КАПС – ЛОВЕЧ“ ООД обявява повторно публична покана за избор на изпълнител до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване от 07.02.2018 г. до 16.02.2018 г. с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Флексопечатна машина – 1 брой“
Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-245-C01 от 21.08.2017 г. по проект „Енергийно ефективни решения за разширяване на производствения капацитет на „КАПС – ЛОВЕЧ“ ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия „оптимално съотношение качество/цена“. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъде подписан договор с избрания изпълнител.
Пълният пакет документи може да изтеглите от сайта на компанията https://capsbg.com/ или в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg . „КАПС – ЛОВЕЧ“ ООД, Бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0245-C01, взе Решение № 1/06.02.2018 г. за прекратяване на проведената процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Флексопечатна машина – 1 брой“ на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет. Решението може да бъде видяно тук.

„КАПС – ЛОВЕЧ“ ООД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване от 12.12.2017 г. до 19.12.2017 г. с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Флексопечатна машина – 1 брой“

Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-245-C01 от 21.08.2017 г. по проект „ Енергийно ефективни решения за разширяване на производствения капацитет на „КАПС – ЛОВЕЧ“ ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия „оптимално съотношение качество/цена“. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъде подписан договор с избрания изпълнител.
Пълният пакет документи може да изтеглите от тук или в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg .

Изпратете запитване

Изпратете запитване или се свържете с нас на тел. +359 68604374